375865
 
 


   
 
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
                 
 
   
 

ค้นจาก web   ค้นจากgoogle
 
   
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
 
     
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

  
                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าเรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป………………………………..........                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   ประจำปีงบประมาณ 2555      จำนวน    4    อัตรา                                                                                                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 19 (1) (2) (3) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 1  กรกฎาคม  .. 2547  ข้อ 19   หมวดที่ 4   ประกอบกับแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง   จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  ดังต่อไปนี้1.        ตำแหน่งที่รับสมัครสอบมี  4  อัตรา       ดังนี้1.1   พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน  3  อัตรา                        1.1.1   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน            จำนวน      1    อัตรา                           1.1.2   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                                         จำนวน      1    อัตรา                           1.1.3   ผู้ดูแลเด็ก                                                                            จำนวน      1    อัตรา   1.2   พนักงานจ้างทั่วไป      จำนวน  1  อัตรา                        1.1.1   ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย                               จำนวน      1    อัตรา   (รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง ลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)                2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับการจ้าง                    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้                           2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ดังต่อไปนี้                    (1) มีสัญชาติไทย                     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี                    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้                                  4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม                                4.2  วัณโรคในระยะอันตราย                                4.3  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม                                4.4  โรคติดยาเสพติดให้โทษ                                4.5  โรคพิษสุราเรื้อรัง                    (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง                    (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น                    (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ                    (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                    (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น                สำหรับพระภิกษุสามเณรไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน สรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0904/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626  ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 21 กันยายน 2521                 สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและหากทราบภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง                           2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  ตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร               3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ                         3.1  กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่  21 ธันวาคม  2554        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า   สำนักงานปลัด อบต.  ตั้งแต่เวลา 08.30. -16.30.              (เว้นวันหยุดราชการ)                            3.2  วิธีการยื่นใบสมัคร                                สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือชื่อของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ 2 รูป               4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ                             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ   ดังต่อไปนี้(1)       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน      6  เดือน   จำนวน  3  รูป(2)       สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ  4  ฉบับ(3)       ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ที่สมัครสอบ  พร้อมสำเนา   จำนวน  4  ชุด (4)       หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  พร้อมสำเนา   จำนวน  3  ชุด(5)       สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน อย่างละ 4 ฉบับ(6)       ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ   พร้อมสำเนา      จำนวน  3  ชุด  5.  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร                     100           บาท               6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและวันสอบ                             องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่  22  ธันวาคม  2554    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า   และกำหนดสอบ  ในวันที่   6  มกราคม  2555   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -  16.00  .   (รายละเอียดกำหนดการสอบตามตารางแนบท้าย)              7. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขัน                              7.1. พนักงานจ้างตามภารกิจ          7.1.1 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                   หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร  แบ่งเป็น 3 ภาค  คะแนนเต็ม  200  คะแนน                                ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                                          คะแนนเต็ม  50  คะแนน                                ทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)                                                 - สถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในปัจจุบัน                                                - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองของไทย  และการปกครองส่วนท้องถิ่น                                                - นโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  และนโยบายกรมส่งเสริมการ                                           ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                - ความรู้วิชา  ภาษาไทย                                                - ความรู้วิชา คณิตศาสตร์                                ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง        คะแนนเต็ม  50  คะแนน                                ทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)                                                  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550                                                - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                                                -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง                                         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                                                -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน                                          ท้องถิ่น พ.ศ.2548                                                - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526                                                - ประกาศ  ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                                                - ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า                              . ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)    - ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น7.1.2 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                                หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร  แบ่งเป็น 3 ภาค  คะแนนเต็ม  200  คะแนน                                ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                                                   คะแนนเต็ม  50  คะแนน                                ทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)                                                 - สถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในปัจจุบัน                                                - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองของไทย  และการปกครองส่วนท้องถิ่น                                                - นโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  และนโยบายกรมส่งเสริมการ                                           ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                - ความรู้วิชา  ภาษาไทย                                                - ความรู้วิชา คณิตศาสตร์                                ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง      คะแนนเต็ม  50  คะแนน                                ทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)                                                 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550                                                - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                                                -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง                                         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน                                          ท้องถิ่น พ.ศ.2548                                                -  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน                                                - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526                                                - ประกาศ  ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                                                - ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า                              . ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)    - ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น7.1.3 ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                                หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร  แบ่งเป็น 3 ภาค  คะแนนเต็ม  200  คะแนน                                ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                                   คะแนนเต็ม  50  คะแนน                                ทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)                                                 - สถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในปัจจุบัน                                                - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองของไทย  และการปกครองส่วนท้องถิ่น                                                - นโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  และนโยบายกรมส่งเสริมการ                                           ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                - ความรู้วิชา  ภาษาไทย                                                - ความรู้วิชา คณิตศาสตร์                                ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  50  คะแนน                                ทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)                                                 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550                                                - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                                                -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2546                                                -  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526                                                - ประกาศ  ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                                                - หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546                                                - มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                - ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                - ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า                                . ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)    - ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น7.2  พนักงานจ้างทั่วไป7.2.1 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย                                หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร  แบ่งเป็น 2 ภาค  คะแนนเต็ม  200  คะแนน                                ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                                              คะแนนเต็ม  50  คะแนน                                ทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ"รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศสถานที่ีในการออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศรับขึ้นเบี้ยยังผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คู่มือสำหรับประชาชน: "การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
คู่มือสำหรับประชาชน "การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ"
คู่มือประชาชน "การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์"
คู่มือประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ"
คู่มือประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"

หน้าที่ [1] 2 3 >>

 
     
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด