375867
 
 


   
 
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
                 
 
   
 

ค้นจาก web   ค้นจากgoogle
 
   
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
 
 
     
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-auction

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าเรื่อง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E- Auction) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล  (Cape  Seal )จำนวน  2  โครงการ  ตำบลนาหว้า  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น****************************                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E- Auction)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal   จำนวน   2   โครงการ  รายละเอียดดังนี้                1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล  (Cape  Seal)   สายจากถนนลาดยางเดิมบ้านโนนกระเดา ถึงทางแยกเข้าวัดป่าบ้านโนนอุดม  บ้านโนนกระเดา หมู่ที่  7   ของตำบลนาหว้า   อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น  โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape  Seal  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร  ระยะทางยาว  495  เมตร  โดยการบดอัดดินเดิมแล้วลงลูกรังรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น และลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ลงผิวจราจรแบบแคฟซิล ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรงขนาด  0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  8  ท่อน  จำนวน  1  จุด  พร้อมติดตั้งป้ายประกาศการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สามารถDownload รูปป้ายประกาศได้ที่  www.tkk2555.com  จำนวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามที่แบบแปลนที่ อบต. กำหนด และแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ราคากลาง   1,115,600.-   บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)                2.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล  (Cape  Seal)   ภายในแหล่งท่องเที่ยวหาดสวรรค์  บ้าน   นาหว้า หมู่ที่ 1   ของตำบลนาหว้า   อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น  โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape  Seal  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร  ระยะทางยาว  520  เมตร  โดยการบดอัดดินเดิมแล้วลงลูกรังรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น และลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น  ลงผิวจราจรแบบแคฟซิล ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท  พร้อมติดตั้งป้ายประกาศการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สามารถDownload รูปป้ายประกาศได้ที่  www.tkk2555.com  จำนวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามที่แบบแปลนที่ อบต. กำหนด และแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ราคากลาง   1,163,500.-   บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้1.  เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซอง3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า 5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     นาหว้าและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาให้ผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการจัดการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้6.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันของมูลค่างานจ้างในสัญญาเดียวกัน  ไม่น้อยกว่า    50%  ของงานจ้างโครงการดังกล่าว  และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ  ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้  หรือมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ้างจากหน่วยงานราชการหรือ  รัฐวิสาหกิจกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่    30   มีนาคม   2553  เวลา  10.30  น.       ที่ทำการกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลการจ้างที่จะได้ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  และจะไม่ดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าภายหลังมิได้                กำหนดยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  1  เมษายน   2553  ระหว่างเวลา   10.00 น. ถึง  เวลา   11.00  น.     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอภูเวียง  ชั้น   2   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวัน จันทร์  ที่   5     เมษายน  2553  เวลา  13.00   น.                กำหนดการอบรมและการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว (User ID)   และรหัส  (Password)  ในวัน  พฤหัสบดี  ที่  8  เมษายน  2553  เวลา  13.00  น.  โดยให้มาพร้อมกัน    สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ตรงข้ามศาลแขวงขอนแก่น)  เลขที่ 294/1  หมู่ที่  3  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  1,500  บาท / โครงการ   ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น   ระหว่างวันที่  16   เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2553   ถึงวันที่   24    เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2553   หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.nawha-phuwieng.go.th  หรือ www.gprocurment.go.th  ของกรมบัญชีกลาง   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข           0 4321 0434   ในวันและเวลาราชการ ประกาศ     วันที่  15  เดือน   มีนาคม    พ.ศ. 2553                                                                                                  (   นายฉลอง        อุทายาท   )                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการภายในที่ทำการ อบต.นาหว้า บ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บิการคนพิการ อบต.นาหว้า จำนวน 1 โครงการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E01/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิว Asphalt Concrete สายทางบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 – บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา ของ อบต.นาหว้า จำนวน 2 โครงการ
ราคากลางโครงการขุดลอกฝายห้วยตะขบ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
     
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด